otvorené: 09:00 - 21:00 en

Akutálna informácia ohľadne mimoriadnej situácie

Dátum aktuality: 15 októbra 2020

Vážení zákazníci,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že naše obchodné centrum zostáva otvorené s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z aktuálneho uznesenia Vlády SR.

Reštaurácie a kaviarne sú otvorené v zmysle pretrvávajúcich obmedzení. Otvorené sú všetky prevádzky, okrem pár výnimiek a kina Cinemax.

 

Tieto predajne aj naďalej zatvorené – aktualizované 19 11. 2020:

Bassano Caffe

People Cafe Bar

Republika východu

CINEMAX

Vicolo

Andiamo Caffe & Gelato

Ticketportal

 

V obchodnom centre naďalej platí povinnosť nosiť rúško. Neustále dodržujeme prísne hygienické opatrenia. Jedná sa najmä o zvýšenú frekvenciu čistenia a dezinfekcie spoločných priestorov centra a sociálnych zariadení. V priestore nákupného centra sú umiestnené dezinfekčné prípravky, ktoré sú k dispozícii zamestnancom našich obchodov aj všetkým zákazníkom.

 

Aktuálnu situáciu priebežne sledujeme a v prípade ďalších opatrení vás budeme okamžite informovať.

 

Vážení návštevníci,

 

v nadväznosti na Opatrenia prijaté vládou Slovenskej Republiky a Úradom Verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky sa s účinnosťou

od 2. novembra 2020 zakazuje vstup do Obchodného centra Atrium Optima všetkým osobám okrem osôb pre ktoré platí nasledovné :

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere,osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo

ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnychudalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejnéhoporiadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SRs negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 30. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu,ktorá sa preukáže, že jej bolodiagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 30. októbra 2020,

f) dieťa do desiatich rokov veku,

g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenieCOVID-19,

h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osobys onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)

z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr.onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 30. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom

verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecnýmlekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnomrozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekova zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmíva ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domácezvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

 

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa vyššie uvedeného zoznamu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzkypredloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa zoznamu písm. a) až m); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa písmena e), g) až l)

potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujezdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohoduo poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorýposkytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

Ďakujeme za pochopenie,

 

OC Atrium Optima