otvorené: 09:00 - 21:00 en

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje budú u nás i naďalej v bezpečí. Nižšie nájdete bližšie informácie o našich aktivitách a o podmienkach poskytovania našich služieb pri prevádzke obchodného centra, vrátanie informácií o spracúvaní osobných údajov po nadobudnutí účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v procese monitorovania objektu obchodného centra kamerovými systémami:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov OC Optima

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s uzatvorením a plnením nájomných, dodávateľských, prípadne i ďalších zmlúv súvisiacich s prevádzkou obchodného centra:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre nájomcov a dodávateľov spoločnosti Palm Corp s.r.o.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov, prevádzkovania a užívania internetových stránok obchodného centra a poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra prostredníctvom týchto internetových stránok:

Pravidlá spracovanie osobných údajov pre návštevníkov internetových stránok OC Optima

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následného odberu elektronického informačného newsletter-a obchodného centra:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre odberateľa elektronického informačného Newslettra OC Optima

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následnej účasti v súťažiach a ďalších podobných akciách organizovaných pri prevádzke obchodného centra:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účastníkov spotrebiteľských súťaží a akcií OC Optima

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následnej účasti v nami organizovaných lotériách:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre účastníkov lotérií OC Optima

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej návštevy a používania niektorého z profilov obchodného centra na sociálnych sieťach:

Informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov profilov OC Optima na sociálnych sieťach

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade užívania verejnej bezdrôtovej WiFi siete v OC  Optima:

Pravidlá prevádzkovania a užívania verejnej bezdrôtovej WiFi siete v OC Optima

 

V súlade s GDPR je možné vo veciach ochrany osobných údajov kontaktovať lokálnu zodpovednú osobu OC Optima poštou na adrese sídla spoločnosti Palm Corp s.r.o.: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice a elektronickou poštou prostredníctvom e-mailovej adresy: optima@ocoptima.sk.

 

Vlastník obchodného centra si vyhradzuje právo priebežne vydávať a aktualizovať podmienky či pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov, prevádzkovania a užívania internetových stránok a/alebo poskytovania ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra.

 

Akékoľvek zmeny a doplnenia dokumentov zverejnených v tejto sekcii internetových stránok obchodného centra nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia aktuálneho znenia príslušného dokumentu na internete, ak nie je v jeho znení výslovne uvedené inak.

 

Ak dôjde k zásadným zmenám podmienok či pravidiel upravujúcich spracúvanie osobných údajov, prevádzkovania a užívania týchto internetových stránok a/alebo poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra, v dôsledku ktorých bude požadovaný Váš súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov, budete vyzvaní na udelenie takého súhlasu pri prihlásení sa k ďalšiemu užívaniu príslušnej služby.