open today: 09:00 - 21:00 sk

Podmienky propagačnej súťaže na facebooku a instagrame

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku a Instagrame (ďalej len „Podmienky“) vydané v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení.

 

1. Účel propagačnej Súťaže

1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže na Facebookovej fanpage “@ocoptimakosice” a Instagramovom profile @ocoptimakosice (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu aktivitu v rámci budovania vzťahov so zákazníkmi a upevňovanie lojality zákazníkov OC Optima.

 

2. Organizátor a zmluvný partner Súťaže

2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť Palm Corp, s.r.o., so sídlom: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice IČO: 36 205931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 42852/V (ďaIej len „Organizátor“). Súťaž sa vzťahuje na prevádzku Organizátora, Obchodné centrum Optima, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice (ďalej ako „OC Optima“).

 

2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

 

2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len„Účastník“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke https://ocoptima.sk/ . Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

3. Začiatok a ukončenie Súťaže

3.1. Súťaž na Facebooku/Instagrame sa uskutočňuje v termíne uvedenom na Facebookovej stránke “ocoptimakosice” alebo Instagram profile @ocoptimakosice.

 

4. Prihlásenie sa do súťaže

4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je správna odpoveď na položenú otázku v aktuálnom príspevku na Facebookovej stránke “ocoptimakosice” alebo Instagram profile @ocoptimakosice .

 

5. Výhry

5.1. Výhercovia získajú určený počet lístkov alebo iný typ výhry, uvedený na Facebookovej stránke alebo Instagram profile Organizátora.

 

6. Žrebovanie

6.1. Žrebovanie výhercu prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom na Facebookovej stránke “ocoptimakosice” alebo Instagram profile @ocoptimakosice. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

 

6.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku 4. Podmienok.

 

6.4. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku, týkajúceho sa súťaže na Facebooku alebo Instagram profile Organizátora Súťaže.

 

6.5. V prípade, že Výherca si na základe komentáru osobne nevyzdvihne výhru na správe OC Optima, prepadá takáto výhra v prospech Organizátora.

 

7. Zásady spracúvania osobných údajov

7.1. Na účely spotrebiteľskej súťaže spracúva Organizátor osobné údaje účastníkov. V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) týmto poskytuje Organizátor dotknutým osobám podrobné informácie o zásadách spracovania osobných údajov v so Súťažou.

 

7.2 Kto sme?

Organizátorom súťaže je spoločnosť Palm Corp, s.r.o., so sídlom: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice IČO: 36 205931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 42852/V (ďaIej len „Organizátor“). Súťaž sa vzťahuje na prevádzku Organizátora, Obchodné centrum Optima, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice (ďalej ako „OC Optima“). Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov je možné Organizátora kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy optima@ocoptima.sk, alebo poštou na adrese Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice.

 

7.3 Na aký účel spracúvame osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame najmä tieto osobné údaje účastníkov súťaže: 1. meno a priezvisko, 2. označenie Facebookového profilu účastníka, ak je iné ako meno a priezvisko.

Účelom spracúvania osobných údajov je Samotné realizovanie spotrebiteľskej súťaže a jej vyhodnotenie, najmä evidovanie účasti účastníkov v súťaži, vyhodnotenie splnenia podmienok a spracovanie výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi.

Možnosť organizátora uplatniť a obhájiť svoje právne nároky, najmä preukázať, že prípadný výherca bol účastníkom súťaže a že mu výhra bola riadne odovzdaná prípadne, že iný účastník bol alebo nebol účastníkom súťaže.

V prípade, ak právne predpisy ukladajú povinnosti niektoré osobné údaje evidovať, je účelom spracúvania splnenie zákonnej povinnosti Organizátora.

V prípade, ak je súčasťou súťaže aj dotazník alebo iné osobitné prihlásenie do súťaže, môže byť daná účastníkom aj možnosť udeliť dobrovoľný súhlas na zasielanie adresných marketingových ponúk. V takom prípade bude Organizátor osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a emailová adresa tých účastníkov, ktorí súhlas udelili, spracúvať aj na účel zasielania emailov a správ s marketingovým a propagačným obsahom.

 

7.4 Aký je právny základ spracúvania osobných údajov?

Na účely súvisiace s účasťou v súťaži, kontrolou splnenia podmienok a vyhodnotenia súťaže, spracúvame osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej účastníkmi sú Organizátor a účastník súťaže a ktorej obsahom je zapojenie sa účastníka do ponuky súťaže s možnosťou výhry, za podmienok zverejnených Organizátorom. Plnenie zmluvy je právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Uplatnenie a obhajovanie prípadných právnych nárokov, súvisiacich so súťažou, je oprávneným záujmom organizátora, ktorý je právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Ak sa pre niektoré osobné údaje vyžaduje právnymi predpismi ich ďalšie evidovanie alebo archivovanie, bude Organizátor po skončení zmluvného vzťahu (súťaže) osobné údaje archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností, vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov, pričom ide o právny základ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Pokiaľ účastníci dobrovoľne udelili súhlas na zasielanie marketingových ponúk, je tento súhlas právnym základom spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

7.5 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Na účely plnenia zmluvy budeme osobné údaje spracúvať na dobu potrebnú na zorganizovanie, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry výhercovi a najviac po dobu troch rokov po súťaži na účely preverenia súťaže v prípade sťažností.

Na účely oprávneného záujmu uplatnenia a obhajovania právnych nárokov budeme osobné údaje spracúvať po dobu troch rokov od skončenia súťaže, podľa § 100 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Na účely plnenia zákonnej povinnosti budeme osobné údaje spracúvať po dobu určenú príslušným predpisom.

Na marketingové účely budeme osobné údaje spracúvať do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu troch rokov odo dňa skončenia súťaže.

 

7.6 Príjemcovia osobných údajov:

Okrem Organizátora majú k osobným údajom prístup najmä tieto osoby, ktoré sa na ich spracúvaní podieľajú alebo im môžu byť poskytnuté:

Účastníci sa do súťaže zapájajú a osobné údaje poskytujú prostredníctvom platformy (sociálnej siete) Facebook, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej ako „Facebook“) a Instagram

Facebook v procese získavania a spracúvania osobných údajov účastníkov pôsobí ako samostatný prevádzkovateľ a riadi sa vlastnými pravidlami spracúvania osobných údajov, ktoré môžete nájsť na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy.

Osobné údaje výhercu Organizátor poskytuje na účely doručenia výhry Slovenskej pošte, a.s. alebo vybranej kuriérskej spoločnosti.

 

7.7 Právo namietať:

Osobitne účastníkov súťaže upozorňujeme, že z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie majú právo namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ vyhodnotí prijaté námietky individuálne s ohľadom na existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov a okolnosti prípadu. Právo namietať si môžu dotknuté osoby uplatniť postupom podľa bodu 7.10.

 

7.8 Právo odvolať súhlas:

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu, má účastník právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Právo si môže účastník uplatniť podľa bodu 7.10.

 

7.9 Účastník súťaže má podľa Nariadenia a za podmienok podľa Nariadenia najmä tieto ďalšie práva:

na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,

na prístup k osobným údajom,

na opravu osobných údajov,

na výmaz osobných údajov,

na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,

na prenosnosť osobných údajov, ktoré sám poskytol prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, a

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade Slovenskej republiky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.10 Ako a kde si tieto práva môže účastník uplatniť?

Uvedené práva, vrátane práva namietať a práva odvolať súhlas si môžete uplatniť v spoločnosti Organizátora, a to odoslaním e-mailu na adresu optima@ocoptima.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Organizátora Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice.

Organizátor je oprávnený overiť totožnosť žiadateľa pred tým, ako vyhovie jeho žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby.

 

8. Propagácia Súťaže

8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na Facebookovej stránke Organizátora www.facebook.com/ocoptimakosice/ alebo Instagram profile @ocoptimakosice.

 

8.2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom Súťaže aj počas trvania Súťaže meniť a/alebo upravovať tieto Podmienky, ako aj Súťaž úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez poskytnutia náhrady, pričom tieto informácie Organizátor zverejní rovnako, ako všetky podmienky Súťaže.

 

8.3. Výherca je povinný si výhru prevziať priamo na správe OC Optima osobne (v dňoch a časoch uvedených pri oznámení výhry, do dátumu, ktorý je určený) alebo oznámiť zástupcu, ktorý po výhru príde v jeho mene. A túto informáciu doplniť pod komentár na Facebooku alebo zaslať do správy na Instagrame Organizátora. Bez tejto informácie nebude môcť byť výhra odovzdaná. Ak výherca nemôže prísť po výhru osobne alebo na prevádzku spolu-organizátora súťaže, táto výhra prepadá a bude namiesto neho vybraný ďalší zo súťažiacich, ktorý splnil podmienku súťaže a výhru si môže prísť prevziať osobne. Zaslanie poštou ani vyzdvihnutie výhry na inom mieste ako v OC Optima nie je možné.