open today: 09:00 - 21:00 sk

Privacy policy

Vaše osobné údaje budú u nás i naďalej v bezpečí. Nižšie nájdete bližšie informácieo našich aktivitách a o podmienkach poskytovania našich služieb pri prevádzke obchodného centra, vrátanie informácií o spracúvaní osobných údajov po nadobudnutí účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v procese monitorovania objektu obchodného centra kamerovými systémami:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s uzatvorením a plnením nájomných, dodávateľských, prípadne i ďalších zmlúv súvisiacich s prevádzkou obchodného centra:

Podmienky spracúvania osobných údajov, prevádzkovania a užívania internetových stránok obchodného centra a poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra prostredníctvom týchto internetových stránok:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následného odberu elektronického informačného newsletter-a obchodného centra:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následnej účasti v súťažiach a ďalších podobných akciách organizovaných pri prevádzke obchodného centra:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej registrácie a následnej účasti v nami organizovaných lotériách:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade Vašej návštevy a používania niektorého z profilov obchodného centra na sociálnych sieťach:

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov v prípade užívania verejnej bezdrôtovej WiFi siete v OC Atrium Optima:

V súlade s GDPR je možné vo veciach ochrany osobných údajov kontaktovať lokálnu zodpovednú osobu koncernu (skupiny) AtriumEuropeanRealEstate (ďalej len „Skupina Atrium“) poštou na adrese sídla spoločnosti Palm Corp s.r.o.: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice a elektronickou poštou prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo-sk@aere.com.

Vlastník obchodného centra si vyhradzuje právo priebežne vydávať a aktualizovať podmienky či pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov, prevádzkovania a užívania internetových stránok a/alebo poskytovania ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra.

Akékoľvek zmeny a doplnenia dokumentov zverejnených v tejto sekcii internetových stránok obchodného centra nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia aktuálneho znenia príslušného dokumentu na internete, ak nie je v jeho znení výslovne uvedené inak.

Ak dôjde k zásadným zmenám podmienok či pravidiel upravujúcich spracúvanie osobných údajov, prevádzkovania a užívania týchto internetových stránok a/alebo poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou obchodného centra, v dôsledku ktorých bude požadovaný Váš súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov, budete vyzvaní na udelenie takého súhlasu pri prihlásení sa k ďalšiemu užívaniu príslušnej služby.