otvorené: 09:00 - 21:00 en

Odmena na zahryznutie

Dátum aktuality: 7 júna 2021

Nakúpte kdekoľvek v Optime minimálne nad 20 EUR a my Vás zato odmeníme Odmenou na zahryznutie.

Poukážku v hodnote 3EURá môžete použiť v ktorejkoľvek gastro prevádzke, alebo v kaviarni v Optime.

Súťaž potrvá od 7. 6. 2021 – 25.6.2021 v pracovných dňoch od 11 do 14 hodiny.

 

 

Pravidlá súťaže

„CHUTNÁ ODMENA“

FALO EVENTS Slovensko s.r.o., so sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:52647188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140727/B, organizuje na území Slovenskej republiky marketingovú súťaž s názvom „ODMENA NA ZAHRYZNUTIE“ prebiehajúcu v termíne od 7.6.2021 do 25.6.2021, a to počas pracovných dní (pondelok – piatok) od 11.00 do 14.00 hod. (ďalej len „Súťaž“).

 

Vyhlasovateľ Súťaže

Organizátorom a súčasne vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť FALO EVENTS Slovensko s.r.o., so sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 52647188, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140727/B, (ďalej len „Organizátor“).

Objednávateľom Súťaže je Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36205931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 42852/V  (ďalej len „Objednávateľ“).

 

Miesto a termín konania Súťaže

Súťaž prebieha v priestoroch OC ATRIUM OPTIMA v Košiciach v termíne od 7.6.2021 do 25.6.2021, a to každý pracovný deň (pondelok – piatok) vždy od 11.00 do 14.00 hod. v označenom súťažnom stánku.

 

Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa stáva každá fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).

Z účasti na Súťaži sú podľa týchto Pravidiel vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Organizátorovi alebo Objednávateľovi, rovnako ako k osobám s Organizátorom a Objednávateľom personálne a majetkovo prepojeným vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych. Ak bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé správanie Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému správaniu dôjde, bude Účastník zo Súťaže vylúčený; to platí podobne v prípade iného správania Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla či mohla pomôcť k výhre, čo je v rozpore s Pravidlami Súťaže alebo sa vylučuje so zásadami poctivej súťaže a fair play. V prípade, že by akýkoľvek Účastník v priebehu trvania Súťaže prestal spĺňať podmienky pre účasť v Súťaži uvedené v týchto Pravidlách, Organizátor je oprávnený ho zo Súťaže vylúčiť (ďalej len „Vylúčená osoba“).
V prípade, že sa výhercom Súťaže stane Vylúčená osoba, výhra jej odovzdaná nebude a prepadne v prospech Objednávateľa Súťaže. V prípade, že Vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná ju Organizátorovi na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia takejto výzvy. Vylúčená osoba nemá na výhru právny nárok.

Každý Účastník sa môže každej z častí Súťaže zúčastniť len jedenkrát za deň, pričom musí splniť všetky potrebné podmienky pre účasť v danej súťaži určené týmito Pravidlami.

Účasťou v Súťaži každý Účastník bezvýhradne súhlasí so znením týchto Pravidiel súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúci výklad či stanovisko určené Organizátorom Súťaže. Účastníci sú povinní sa takému výkladu či stanovisku Organizátora podriadiť.

 

Pravidlá Súťaže

1/           Účastník nakúpi v termíne od 7.6.2021 – 25.6.2021v čase do 14:00 u niektorého z predajcov v OC ATRIUM OPTIMA najmenej v sume 20 EUR vrátane DPH. S pokladničným dokladom preukazujúcim nákup za najmenej 20 EUR vrátane DPH sa Účastník dostaví v ten istý deň do označeného súťažného stánku, ktorý bude k dispozícii Účastníkovi každý pracovný deň (pondelok – piatok) vždy od 11.00 do 14.00 hod. v priestoroch OC ATRIUM OPTIMA po celú dobu konania termínu Súťaže. Na súťažnom stánku bude účet skontrolovaný poverenou hosteskou Organizátora a v prípade, že bude spĺňať všetky podmienky vyžadované týmito Pravidlami, bude príslušným spôsobom označený ako súťažný účet, respektíve pokladničný doklad. Tento označený účet/doklad Účastníka nie je možné opakovane použiť v Súťaži.  Daný pokladničný doklad môže účastník akcie využiť aj na ďalšie aktivity prebiehajúce v OC Atrium Optima ako je napríklad (utorok a štvetok) Koleso Šťastia.

2/           V prípade, že Účastník splní podmienky odstavca 1/ týchto Pravidiel, bude mu odovzdaná výhra vo forme poukážky v hodnote 3 EUR, ktorú si Účastník okamžite prevezme.

3/           Poukážku je možné uplatniť v týchto prevádzkach: SUBWAY,SUNNY FOOD,,Mr. Kebab,PITI PITI PÁ, GERONIMO, GREEN, PEOPLE CAFE BAR, PLUTO, STEAM FACTORY, McDonald’s, PB COFFEE, BASSANO CAFFE, CROSS CAFÉ, ANDIAMO CAFFE & GELATO, VICOLO RISTORANTE, SEDLIACKY DVOR, COFFEESHOP COMPANY , OLIVE PIZZA, TOP GRILL, REPUBLIKA VÝCHODU, REGALBURGER, TCHIBO. A to do 4.7.2021.

4/           Výhru – darčekovú poukážku – nie je možné vymeniť za hotovosť. Na poukážky sa pri uplatnení nevracia a rovnako je nutné dodržať uvedenú platnosť poukážky.

5/           Účastník súťaže sa zaväzuje dodržiavať hygienické pravidlá stanovené Organizátorom a Vyhlasovateľom.

6/           Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť súťaž predčasne v prípade vydania  všetkých poukážok.

 

Cena v Súťaži

V Súťaži sa hrá o 2000 ks darčekových poukážok v nominálnej hodnote 3 EUR.

 

Spôsob odovzdania ceny

Darčekové poukážky budú odovzdané bezprostredne po predložení účtu.

 

Osobné údaje

Účasťou v Súťaži Účastník implicitne dáva Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spojeným so samotnou súťažou, taktiež s vyhlásením súťaže a prezentáciou tohoto vyhlásenia (aj na facebookových stránkach Súťaže).

Súčasne je Účastníkovi ponúknutá možnosť udelenia súhlasu k používaniu osobných údajov v tomto znení:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36205931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 42852/V, ako správcovia osobných údajov („správcovia“)

súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu:
meno a priezvisko, emailová adresa, PSČ

za účelom:

Osobné údaje budú používané za účelom informovania o produktoch a službách správcov, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie katalógov, vyhodnocovanie súťaží, a zasielanie výhier či zasielanie prianí k sviatkom, narodeninám či iným udalostiam. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených informácií. Osobné údaje sú spracovávané 3 roky a môže na základe ich spracovania dochádzať k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu. Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcov alebo na e-mailovú adresu
dpo-sk@aere.com, a to i pred uplynutím doby, na ktorú som súhlas udelil(a). Odvolaním tohoto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na účasť súťažiaceho v súťaži ODMENA NA ZAHRYZNUTIE. Viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov je uvedené
v informačnom dokumente, ktorý mi bol poskytnutý v tlačenej forme a je mi k dispozícii na webovej adrese
https://ocoptima.sk/ochrana_osobnych_udajov/.  V prípade otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov sa môžu obrátiť na správcu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy dpo-sk@aere.com.

 

Záverečné ustanovenia

Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Výhru nie je možné vymeniť, nahradiť ani zmeniť za finančnú či inú náhradu. O výhercovi Súťaže rozhoduje prvok náhody, na výhru nie je právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. Právo na výhru nie je možné previezť na inú osobu.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž prerušiť, odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takúto zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Organizátor Súťaže oznámi rovnakým spôsobom, akým boli tieto Pravidlá vyhlásené.

Organizátor Súťaže neuhrádza Účastníkom žiadne náklady a škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži či v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné vady výhier v Súťaži, reklamácia výhier je vylúčená.

Organizátor nie je zodpovedný za to, ak sa komukoľvek nepodarilo alebo táto osoba nebola schopná vstúpiť do Súťaže alebo sa jej zúčastniť v dôsledku akejkoľvek formy technického zlyhania alebo preťaženia prevádzky.

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže. V prípade rozdielneho znenia niektorých Pravidiel Súťaže je vždy rozhodujúce posledné znenie Pravidiel uverejnených na internetovej adrese www.ocoptima.sk.

V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže majú prednosť príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.

V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora Súťaže.

Každý má právo nahliadnuť do týchto Pravidiel a požiadať o ich kópiu. Vyhotovenie kópie Organizátorom môže byť spoplatnené. Tieto Pravidlá sú k dispozícii v sídle Organizátora Súťaže, v súťažnom stánku a internetovej adrese www.ocoptima.sk.

 

V Košiciach 4. 6. 2021