otvorené: 09:00 - 21:00 en

Nakúp a hraj o posteľ od MATERASSO!

Nakúp v akejkoľvek predajni v OC OPTIMA minimálne za 20€ v období od 1.2. do 14. 2. 2024, zaregistruj svoj pokladničný bloček v online formulári na tejto stránke a budeš zaradený do záverečného žrebovania o manželskú posteľ MATERASSO. Výhercu žrebujeme 15.2.2024. Meno oznámime na našich sociálnych sieťach, aj priamo na tejto stránke. Každý registrovaný bloček je platný do konca súťaže

 

Platnosť súťaže od 1.2. – 14.2.2024

 

Registračný formulár


Kliknite alebo potiahnite sem súbor pre nahratie.
Maximálna veľkosť súboru je 6MB, Súbor vlože a počkajte, kým sa nahrá.

 

Zoznam výhercov


Jana V.

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže


HRAJ O POSTEĽ OD MATERASSO

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže konkretizované nižšie (ďalej len „Pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý́ upravuje podrobne pravidlá a podmienky spotrebiteľskej (propagačnej) súťaže s označením „Nakúp a vyhraj” (ďalej „Súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na Facebookovom a Instagramovom profile Obchodného centra s označením OC OPTIMA v Košiciach (ďalej len „OC OPTIMA“), ako aj na webovej stránke www.ocoptima.sk. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných Usporiadateľom Súťaže (ako je definovaný nižšie).

 • Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže je prevádzkovateľ OC OPTIMA, spoločnosť: Palm Corp s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 205 931, zapísaná  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 80531/L (ďalej len „Usporiadateľ„). Usporiadateľ Súťaže vydáva tieto Pravidlá. Účelom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa.

 • Účastníci Súťaže
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej pokladnice (bloček) v hodnote najmenej dvadsať eur, ktorý bol vystavený v čase trvania Súťaže podľa týchto Pravidiel (01.02.2024 – 14.02.2024), a ktorý bol vystavený ľubovoľným nájomcom priestorov v OC OPTIMA v Košiciach (t.j. predajcom v OC OPTIMA – prevádzkovateľ obchodu a/alebo poskytovateľ služieb), a ktorý potvrdzuje zakúpenie tovaru alebo služby od predajcu v OC OPTIMA (ďalej len „Pokladničný blok“).
 2. V prípade ak sa Súťaže chce zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov, je to možné za podmienky, že takáto osoba bude sprevádzaná osobou, ktorá už vek 18 rokov dovŕšila (ďalej len “Účastník”).
 3. Účastníkom nemôžu byť zamestnanci Usporiadateľa, osoby v obdobnom postavení alebo vzťahu ako títo zamestnanci (ďalej len „zamestnanci“), alebo osoby blízke zamestnancom Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Rovnako Účastníkom nemôže byť osoba s Usporiadateľom personálne a/alebo majetkovo prepojená vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
 • Základne informácie Súťaže
 1. Súťaž sa uskutoční v OC OPTIMA, adresa: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
 2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 01.2.2024 do 14.2.2024
 3. Usporiadateľ sa zaväzuje odmeniť výhrou uvedenou nižšie v bode 4. týchto Pravidiel a v súlade s týmito Pravidlami Súťaže Účastníka, ktorý zaregistroval Pokladničný blok za svoj nákup alebo využite služby v ľubovoľnom obchode OC OPTIMA, ktorý Účastník zrealizuje v termíne uskutočnenia Súťaže, a ktorý bude vyžrebovaný v súlade s týmito Pravidlami Súťaže.
 4. Výhra v Súťaži, podľa týchto Pravidiel je 1x posteľ Materasso venovaná spoločnosťou  matraCentrum Sk, s.r.o..
 5. Výhra vyžrebovaného Účastníka podľa týchto Pravidiel je vo forme jednej manželskej postele Materasso venovanej spoločnosťou matraCentrum Sk, s.r.o.. (ďalej len „Výhra“).
 • Podmienky zaradenia Účastníka do žrebovania o odmenu za nákup
 1. Registrácia Pokladničného bloku  sa uskutoční v na to špeciálne určenej sekcii na webovom sídle Usporiadateľa www.ocoptima.sk, pričom registráciu vykoná Účastník.
 2. Pokladničný blok musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení. Musí obsahovať najmä KP/DKP (kód pokladne/daňový kód elektronickej registračnej pokladne), dátum a čas vyhotovenia.
 3. Pokladničný blok musí byť vystavený v termíne trvania súťaže podľa týchto Pravidiel.
 4. Pokladničný blok musí byť vystavený v súlade s týmito Pravidlami Súťaže.
 5. Účastník je povinný vyplniť všetky časti registračného formulára na webovom sídle Usporiadateľa, a to nasledovne: meno a priezvisko, emailová adresa, dátum nákupu, miesto nákupu, Súhlas so spracovaním osobných údajov a Súhlas s pravidlami súťaže.
 6. Účastník môže zaregistrovať ľubovoľný počet Pokladničných blokov.
 7. Nekompletne zaregistrované a nesprávne zaradené Pokladničné bloky nebudú zaradené do žrebovania.
 • Žrebovanie
 1. Všetky riadne v súlade s týmito Pravidlami zaregistrované Pokladničné bloky budú zaradené do žrebovania o Výhru.
 2. Žrebovanie sa uskutoční 15.2.2024, pričom sa žrebujú Pokladničné bloky registrované podľa týchto Pravidiel.
 3. Celkový počet výhercov počas celej doby trvania súťaže bude 1.
 • Odmeňovanie výhercov vyžrebovaných v Súťaži
 1. Predmet Výhry je cena venovaná do Súťaže spoločnosťou matraCentrum Sk, s.r.o..
 2. Vyžrebovaný výherca je povinný sa k svojej Výhre prihlásiť na adrese OC OPTIMA  najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení Súťaže. V opačnom prípade stráca nárok na Výhru.
 3. Podmienkou prebrania Výhry je preukázanie sa originálom vyžrebovaného Pokladničného bloku. V opačnom prípade výherca stráca nárok na Výhru.
 4. Usporiadateľ bude neodkladne po žrebovaní kontaktovať výhercu, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Účastníkom vo formulári. Usporiadateľ nezodpovedá za to, ak e-mailová adresa nebude vyplnená správne a teda oznam o výhre sa Účastníkovi nedoručí.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 1. Usporiadateľ zhromažďuje a uchováva osobné údaje Účastníkov Súťaže za účelom skontaktovania sa s vyžrebovanými výhercami a za účelom zasielania Newslettera.
 2. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: krstné meno, iniciálka priezviska a Výhry na Facebookovom a Instagramovom profile Usporiadateľa, ako aj na jeho webovom sídle.
 3. Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Účastníkov súťaže neposkytne žiadnym tretím stranám.
 4. Viac informácií o spracovaní́ osobných údajov Účastníka je uvedených
  na webovej adrese https://ocoptima.sk/ochrana_osobnych_udajov/. V prípade otázok tykajúcich sa spracovania osobných údajov Účastníka sa Účastníci môžu obrátiť̌ na správcu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy optima@ocoptima.sk..
 • Osobitné ustanovenia
 1. Výherca zodpovedá za prípadné zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie Výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie Výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
 2. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.ocoptima.sk.
 3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať Výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve alebo v inom predmete, ako určil Usporiadateľ a namiesto Výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 4. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou a jej užívaním.
 5. Účastníci berú na vedomie, že Výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

Správa centra OC OPTIMA